Процедури по ПМС 118

Тук ще публикуваме публични покани по реда на ПМС 69.

 №  Възложител  Описание  Валидна до  Покана
 1  "ИНХОМ" ООД  

Публична покана за определяне на изпълнител с предмет:

„Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за рециклиране на цветно стъкло;

Обособена позиция 2: Преобразуване на газов темпер в електрически“

по договор № VEYAN-2013/104420, който се изпълнява по Програма БГ 10 „Иновации за зелена индустрия“, финансирана в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

 

 29.05.2014 г.

10.00 часа

 връзка
2 Сдружение "Екосвят Родопи" - Смолян

Публична покана за определяне на изпълнител с предмет:

Хотелско настаняване и храна за девет обучителни семинари, една конференция и две пресконференции  в рамките на проект „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

30.06.2014 г.

17.00 ч.

покана
 3  Сдружение „Асоциация Интегро“ - Разград

 

Публична покана за определяне на изпълнител с предмет:

Организация и провеждане на обучителни и публични прояви и дейности за осигуряване на публичност по проект №40/05.02.2014 г.-BG05/614 „Нашият живот- в нашите ръце“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

 

10.08.2014 г.

17.00 ч.

 покана
 4  Сдружение с нестопанска цел „Асоциация НАЯ”

 Покана за участие в процедура за избор на подизпълнител за предоставяне на правно консултиране и процесуално представителство на клиенти, жертви на домашно насилие в „Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие” към „Асоциация НАЯ”.

 

 

 11.08.2014 г.

17.30 ч.

 покана
 5

 Junior Achievement Bulgaria

Предоставяне на услуга с предмет „Организиране на събития – Еко лагер и Заключителна конференция“

 15.08.2014 г.

17.30 ч.

 покана
 6

 Сдружение „Асоциация Интегро“ - Разград

 Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет на възлагане: Организация и провеждане на обучителни и публични прояви и дейности за осигуряване на публичност по проект „Нашият живот- в нашите ръце“

 15.09.2014 г.

17.00 ч.

покана
 7

 

Сдружение „SOS Детски селища България“

 

 Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет на възлагане: Организиране и провеждане на FACE-TO-FACE (ЛИЦЕ В ЛИЦЕ) тестова кампания за набиране на средства и привличане на дарители с редовни месечни вноски“

 17.10.2014 г.

16.00 ч.

 покана
 8

 Сдружение "Асоциация Интегро" - Разград

 Публична покана за участие в процедура за услуга - Организация и провеждане на обучителни и публични прояви и дейности за осигуряване на публичност по проект  №40/05.02.2014 г.-BG05/614 „Нашият живот- в нашите ръце“

 15.10.2014 г.

17.00 ч.

покана
9

Фондация "Подарете книга"

Публична покана за участие в процедура за участие в процедура за услуга – транспортиране на доброволци от София до 10 Дома за деца, лишени от родителски грижи в следните населени места: Доганово, Лом, Берковица, Враца, Стражица, Якоруда, Пловдив, Благоевград, Гаврил Геново, Брезово. Процедурата е в рамките на проект “Приятелска програма”, финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

 

26.11.2014 г.

17.00 ч.

 покана
10

"Дружество за разпространение на знания" - Смолян

Публична покана за участие в процедура за услуга - „Изработване на рекламно - информационни материали, осигуряващи публичност“ в рамките на проект BG05/868 „Овластяване за достоен живот ”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

 

28.11.2014 г.

17.00 ч.

покана
11  "Дружество за разпространение на знания" - Смолян

Публична покана за участие в процедура за услуга Организиране на събития: „Обучения за овластяване на лидери”, „Работни срещи на лидерите“, ”Кръгли маси”, „Работни срещи по групи”, „Фото изложба „Лицата на овластените и „Обучение за повишаване капацитета на ДРЗ-Смолян” - дейности по проект BG05/868 „Овластяване за достоен живот“ в рамките на проект „Овластяване за достоен живот”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

 

28.11.2014 г.

17.00 ч.

 покана
12  "Дружество за разпространение на знания" - Смолян

Публична покана за участие в процедура за услуга Организиране на събития: „Обучения за овластяване на лидери”, „Работни срещи на лидерите“, ”Кръгли маси”, „Работни срещи по групи”, „Фото изложба „Лицата на овластените и „Обучение за повишаване капацитета на ДРЗ-Смолян” - дейности по проект BG05/868 „Овластяване за достоен живот“ в рамките на проект „Овластяване за достоен живот”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. - корекцията се налага поради техническа грешка при обявяването на прогнозната цена

9.12.2014 г.

17.00 ч.

покана

разяснение

13  Обединение „СФБ-БГ 07“ ДЗЗД

Публична покана за избор на обслужваща банка за „Управление и изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4 „Специфични предизвикателства за здравето на ромското население“ на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

22.12.2014 г.

17.00 ч.

 покана
14 Сдружение "Асоциация Интегро" - Разград

Публична покана за участие в процедура за услуга - Организация и провеждане на обучителни и публични прояви и дейности за осигуряване на публичност по проект  №40/05.02.2014 г.-BG05/614 „Нашият живот- в нашите ръце“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

21.12.2014 г.

17.00 ч.

покана
15 Сдружение „Форум Гражданско Участие”

Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител по две обособени позиции на услуги за организиране, осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на публични мероприятия, свързани с изпълнението на дейности по проектите „ФГУ – мрежата в действие”, дог. 101/24.10.2014 и „За да има участие”, дог. 126/27.10.2014, финансирани в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

05.02.2015 г., 17:00 ч.

покана

разяснение

16 Регионална асоциация за развитие и иновации

Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Организиране на събития” по проект „Насърчаване гражданското участие във формирането и прилагането на политики за регионално и местно развитие”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г., 

11.02.2015 г.

16.30 ч.

покана

17 Надежда и домове за децата – клон България

Предоставяне на услуги за организиране, осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на публични мероприятия, свързани с изпълнението на дейности по проект  BG05/758 „Областен координационен механизъм - модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури,  финансирани в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

20.02.2015 г.

17.30 ч.

 покана
18  Фондация С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи

Публична покана за избор на изпълнител за предоставяне на услуга за организиране на две събития по проект: Младежки действия за граждански права (чрез познание срещу нетолерантността - BG05/608” финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

06.03.3015 г.

17.00 ч. 

покана
19 Фондация Партньори - България

Публична покана за участие в процедура за услуга – осигуряване на хотелско настаняване, храна и зали за провеждане на обучения за изграждане на местен капацитет, свързан с детското участие на общинско/областно равнище по проект №299/26.05.2015 – BG05/1749 “Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище”

06.07.2015 г.

17.00 ч.

 покана

разяснения 

20 Надежда и домове за децата

Публична покана за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейксия фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

21.07.2015 г.

17.30 ч.

 покана 

документи

21 Сдружение „Паралелен свят“

Публична покана с предмет избор на изпълнител за осигуряване на подходящи условия за провеждане на водна рехабилитация и плуване за деца и младежи с физически, ментални и множество увреждания по проект BG05/1756”Воден свят“,дог. № 304/26.05.2015,  финансирани в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

03.08.2015 г.

17.30 ч.

покана

документи 

методика за оценка

22 Фондация "Стоян Камбарев"

Публична покана за избор на изпълнител на услуги за подготовка и реализиране на фотографска изложба и концерти в рамките на проект финансиран по програма BG08 "Културно наследство и съвременни изкуства"

07.09.2015 г.

17.00 ч.

документи

23 Хилда Вили Казасян

Публична покана за избор на изпълнител на услуга за организиране и реализиране на творческата програма и концертите в рамките на проект "СИМФОМАНИЯ", финансиран по програма BG08 "Културно наследство и съвременни изкуства"

08.09.2015 г.

17.00 ч.

документи

24 WWF - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България

Публична покана за определяне на изпълнител с предмет "Обезпечаване на консултативния процес по интегриране на горските екосистемни услуги и ползи чрез осъществяване на дейности и събития" по проект "Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги PoliciES", финансиран в рамките на програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми" по ФМ на ЕИП 2009 - 2014 г. 

23.09.2015 г. 16.30 ч.

документи

25 Център за стратегии по проблемите на малцинствата

Предмет на процедурата: Избор на изпълнител за доставка на детски облекла и аксесоари по следните обособени позиции: 

ОП №1:Доставка на костюми на приказни герои, паравани за куклен театър, комплект кукли за куклен театър, боички и маски за лице

ОП №2: Доставка на детски ромски носии

ОП №3: Доставка на вътрешни обувки.

ОП №4: Доставка на тениски, шапки, пижами и кърпи за ръце.

18.09.2015 г.

16.00 ч.

 документи
26 Център за стратегии по проблемите на малцинстват

„Доставка на детски играчки, спортни стоки и стоки за труд и творчество за изпълнение на проект № BG06-211 „Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от община Павликени”, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG06 «Деца и младежи в риск», Втори компонент «Грижа за деца в риск»,

18.09.2015 г.

16.00 ч.

документи
27 Център за стратегии по проблемите на малцинстват 

Предмет на процедурата: Извършване на видеозаснимане и изработване на филм, извършване на фото за снимане и изработване на фотоалбум, както и изработване на брошури " Народните традиции - багри и мъдрост"по проект BG 06-211:" Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от Община Павликени" по следните обособени позиции:

ОП №1:Видеозаснимане на хепанинг и изработване на филм.

ОП №2: Снимки и изработване на албум

ОП №3: Изработване на брошура" Народните традиции - багри и мъдрост"

18.09.2015 г.

16.00 ч.

 документи
28 "Географика" ООД

Предмет на поръчката: „Закупуване на специализирани материали за нуждите на пространствения анализ – сканирани геореферирани карти и базова геопространствена база данни“ в рамките на  проект: „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB)

23.11.2015 г.

17.00 ч.

документи
29  Сдружение "Платформа АГОРА"
Провеждане на  процедура за избор на изпълнител  на услуга  с предмет 
„Организиране и логистично осигуряване на обучение в три модула "Програма за активно 
гражданско участие и лидерство",  по проект „Предизвикателства, променящи живота”, 
BG05/1300 
В пакета документи липсва декларация за ЕИК, която прилагаме допълнително.

26.11.2015 г.

12.00 ч.

покана

документи

декларация ЕИК

30 Фондация "За нашите деца"
Публична покана за провеждане на процедура за избор на изпълнител по проект „Медиите, 

бизнесът и аз ЗА нашите деца”, BG05/777

7.12.2015 г. 17.30 ч.

покана

документи

въпроси и отговори

31 "РУВЕКС" АД
Публична покана за избор на изпълнител с предмет "Логистично осигуряване на провеждане на обучения по проект "Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност" по програма БГ04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

8.01.2016 г.

17.00 ч.

покана

документи

32 Сдружение Балкански институт по труда и социалната политика
Публична покана за избор на изпълнител с предмет "Организация на кетъринг за обучения на място" по проект "Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено съзнание" по програма БГ04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

6.01.2016 г.

17.00 ч.

пакет документи

33 Изгрев 2015 ЕООД

Публична покана за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на инсталация за производство на пелети“ по проект „Производство на пелети от биомаса“ по програма БГ04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

14.01.2016 г.

17.00 ч.

 пакет документи
34 "ВИФИ - България"  ЕООД

Публична покана за избор на изпълнител с предмет “Осигуряване на зали и кетъринг, за осъществяване на обучения, по проект BG04-04-05-12-06 „Повишаване на капацитета на местната администрация за взимане на  информирани решения при планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ”, по програма БГ04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

6.01.2016 г.

17.00 ч.

 пакет документи
35 "МАЙКРОМЕТ" ООД Публична покана за избор на изпълнител с предмет "доставка на линия за производство на пелети" по програма БГ04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" 15.01.2016 г. 16.30 ч. пакет документи
36 "Пласт комерс - 93" ООД Публична покана с предмет „Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития и производство на информационни материали за нуждите на „Пласт Комерс - 93” ООД, във връзка с изпълнението на договор ANROG 2015/104947  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на производствените процеси в „Пласт Комерс – 93” за по-устойчиво поведение”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм, по Програма Иновации в зелената индустрия. 

08.02.2016 г. 17.00 ч.

ПРЕКРАТЕНА

пакет документи
37 „Пласт Комерс – 93“ ООД Публична покана с предмет предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития и производство на информационни материали за нуждите на „Пласт Комерс - 93” ООД, във връзка с изпълнението на договор ANROG 2015/104947  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на производствените процеси в „Пласт Комерс – 93” за по-устойчиво поведение”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм, по Програма Иновации в зелената индустрия. 

18.02.2016 г.

17.00 ч.

пакет документи
38 "Лес Комерс 94" ЕООД Публична покана с предмет доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и производствено оборудване за нуждите на „Лес Комерс 94 ЕООД”,, във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-03-04-010-006 по проект „Увеличаване на капацитета за производство на пелети от биомаса в „Лес Комерс 94 ЕООД”

08.03.2016 г.

16.00 ч.

пакет документи
39 "Перунстрой 2006" ООД Публична покана с предмет доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на пелети от дървесна биомаса с капацитет 1т/ч за нуждите на „Перунстрой 2006” ООД, във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-03-04-013-005 по проект „Оползотворяване на дървесните отпадъци в "Перунстрой 2006" ООД чрез въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на пелети”

7.03.2016 г.

16.00 ч.

пакет документи
40 "Л.А. Инвестгруп" ООД Публична покана с предмет с предмет „Доставка и монтаж на инсталация за производство на пелети с капацитет 1 т/час".

18.04.2016 г. 17.00 ч.

пакет документи
41 "Макс Мюзик Продакшънс" ЕООД

Публична покана с предмет„Доставка и пускане в експлоатация на линия за производство на пелети” гр. Ихтиман, Софийска област, във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-03-04-015-001 по Грантова схема BG 04-03-04 „Производство на горива от биомаса”.

27.05.2016 г. 16.30 ч.

пакет документи
42 "Дарис" ООД

Публична покана по с предмет „ Закупуване на оборудване за технологична линия за производство на пелети с капацитет 1.5 т./ час”, във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-03-04-012-009 по Грантова схема BG 04-03-04 „Производство на горива от биомаса”.

14.07.2016 г.

17.00 ч.

пакет документи
43 Върбица Лес Груп ЕООД

Доставка на линия за производство на пелети с капацитет 1 т/час

21.10.2016 г.

10.30 ч.

пакет документи
44 "Макс Мюзик Продакшънс" ЕООД

Закупуване и доставка на челен телескопичен товарач

9.11.2016 г. 16.30 ч.

пакет документи