БГ06 "ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК"

Програмен оператор:   Министерство на образованието и науката
Програмен партньор:  Съвета на Европа

Размер на гранта:

 8 430 113 Евро
Дата на одобрение:  7.09.2012 
Продължителност на програмата:  30.04.2017
Интернет сайт:   http://www.mon.bg/below/eeagrants

 

Защо е необходима програма?
Програмата е насочена към основните рискови фактори, пред които са изправени младите хора в България днес, като ранното отпадане от образователната система, висока безработица, нездравословен начин на живот, младежката престъпност и липсата на достъп до грижи за деца и младежки услуги. Ромските деца и младежи са специален фокус на програмата, тъй като те са сред най-уязвимите групи от населението и следователно са по-податливи на социално изключване и бедност.

Какво ще се постигне чрез изпълнението на програмата?

 Програмата е насочена към подкрепа на мерки за подобряване на достъпа до мултикултурното ранното образование чрез разширяване на обхвата на деца на възраст от 3-6 години в неравностойно положение и от ромски семейства в детските градини, повишаване на училищната посещаемост, както и допринасяне за развитието на дългосрочни стратегии и политики.

 Как ще се постигне това?

• Младежки центрове със сертификат за Съвета на Европа ще бъдат създадени и ще бъдат подкрепени приоритетите на Съвета на Европа в младежкия сектор, посредством образование в областите: човешките права, междукултурно обучение, участие на младите хора, активно демократично гражданство и социалното включване на младите хора, както и изпълнение на работни практики и изграждане на инфраструктура, в съответствие с приоритетите на Съвета на Европа.
• набор от услуги, свързани с придобиване на нови умения, културни и спортни дейности, мотивация за личностно развитие, както и информационни прояви, насочени към ромските деца и младежи ще се насърчава на младежките центрове.
• лидерски младежки съвети ще бъдат създадени, с цел да подпомогнат управлението и дейността на младежките центрове, както и да осигурят участието на младежите в процесите на вземане на решение.
• Местни неправителствени организации, доброволци, младежки работници и експерти от местните власти ще бъдат включени в дейността на центровете.
 
Вторият компонент „Грижа за деца в риск“ е насочен към разширяване на обхвата на децата на възраст от 3-6 години в неравностойно положение и от ромски семейства в детските градини и предвижда обучение на педагогически специалисти и персонала в детските градини, с цел осигуряване на ранно мултикултурното образование.
Третият компонент ще се изпълнява като предварително определен проект със Съвета на Европа, в качеството му на партньор по проекта. Проектът се концентрира върху изграждането на капацитет чрез обучение на училищните медиатори от ромски произход, работещи младежи и учители в детски градини, както и за служители от общинските администрации. Съветът на Европа ще предостави образователни и обучителни материали.

Как ще бъдат засилени двустранните отношения?

Програмата има силен двустранен профил със Съвета на Европа, действащ като международен партньор по въпроси от общ интерес за държавите-донори и България в общоевропейски план. Допълнително сътрудничество с организации от страните-донор е планирано в рамките на двустранния фонд.

Какви са възможностите за партньорство?

Дейности, насочени към обмен на знания и опит между бенефициентите по отделните проекти и организации в страните-донори ще бъдат подкрепени.

Кой може да кандидатства за финансиране по тази програма?
Общини или сдружения на общини в България.