БГ05 "ФОНД ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ"

Програмен оператор:   Институт "Отворено общество" съвместно с Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Размер на гранта:

 11 790 000 Евро
Дата на одобрение:  6.09.2012
Продължителност на програмата:  30.04.2017
Интернет сайт:   http://www.ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=1

Защо е необходима програмата?

На гражданското общество в България му беше отредена важна роля при реформите по време на предпесъединителния период. Въпреки това, последните доклади (Индек за устойчивост на организациите на гражданското общество, 2011) показват, че настоящата ситуация в сектора на неправителствените организации (НПО) е един от най-трудните регистриран през последните десет години, тъй като секторът е изправен пред важни предизвикателства относно организационния капацитет и финансовата жизнеспособност. Държавната подкрепа е минимална и не съществува механизъм за разпределяне на средствата за НПО на местно ниво. Достъпът до финансиране от ЕС се оказва трудно, като се има предвид конкуренцията, включително и с бизнеса. Засилването на ролята на българския неправителствен сектор по Фонда за НПО чрез подкрепа на социалната справедливост, насърчаването на демокрацията, както и насърчаването на по-устойчив подход за развитие на обществото е ключова стъпка, необходима предвид настоящата икономическа и финансова криза.

Какво се цели да постигне програмата?

Програмата ще допринесе за понижаване на равнището на социалните и икономически различия чрез дейности, насочени към укрепване на сектора на гражданското общество в България. Чрез осигуряване на възможности за развитие и постигане на резултати съобразени със съответните нужди на гражданското общество. Програмата ще подкрепи НПО сектора по отношение на засилване на капацитета им в областта на политическата ангажираност и преодоляване на социалните неравенства сред маргинализираните и групите в неравностойно положение. Програмата е насочена с цел справяне с хоризонтални проблеми, като например: речта на омразата, екстремизма, расизма и ксенофобията, хомофобията, антисемитизма, толерантност и мултикултурно разбирателство, роми, сексуалния тормоз, насилието срещу жени и трафика на хора. Програмата ще подпомага и: социалното приобщаване, развитие на демокрацията, човешките права, достъп до права, включително в селските райони и опазване на околната среда; изграждане на капацитет на НПО, подкрепа за създаване на контакти и изграждане на коалиции и застъпничество.

Как ще се постигнат целите на програмата?

• Подкрепа чрез три открити покани в периода 2013-2014 насочени към: демокрацията, правата на човека и доброто управление, социално включване и овластяване на уязвими групи; устойчивото развитие и опазването на околната среда, както и за изграждане на капацитет на НПО.

• Предвиждат се редица специфични дейности насочени към справяне с пробелмите с околната среда: информационни кампании, насърчаване на съвместни действия с гражданското общество, подкрепа за обединяващи организации/ обединения на неправителствени организации, образователни / обучителни дейности за опазване на околната среда

Двустранни отношения

Засилването на двустранните отношения между страните донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и България е основен приоритет на Програмата за подкрепа на НПО.

Програмата насърчава създаването на партньорства между организации от страните донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) и български НПО особено по теми, по които партньорството е взаимно полезно, носи добавена стойност и може да подобри качеството на подкрепяните проекти. За тази цел програмният оператор организира годишни работни срещи за обмен на добри практики и създаване на партньорства. В рамките на програмата е предвиден специален фонд за насърчаване на двустранното сътрудничество, от който се финансират партньорски дейности между български организации и организации от страните донори, както и дейности, свързани с подготовката на съвместни проектни предложения. Норвежкият хелзинкски комитет (NHC) и Исландският център за човешки права имат важна координационна роля между неправителствените организации в Норвегия и Исландия и страните бенефициенти, между които е и България.

Кой може да кандидатства за финансиране по тази програма?

Допустими кандидати са неправителствените организации, регистрирани в България. Религиозните институции и политическите партии не се считат за НПО. Крайните бенефициенти на проекта реално са по-широки социални групи от българското общество. Обхванати са уязвими групи, включително деца и младежи, малцинствата и ромите по-специално. Най-малко 10% от средства е предназначена за организации занимаващи се с  децата и младежите или дейности, насочени към деца и младежи. Ще има три открити покани.