БГ04 "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ"

Програмен оператор:   Министерство на икономиката и енергетиката
Програмен партньор:  Норвежка администрация за водни ресурси и енергетика

Размер на гранта:

 12 260 245 Евро
Дата на одобрение:  20.12.2012
Продължителност на програмата:  30.04.2017
Интернет сайт:  http://energygrantsbg.org/bg/

Защо е необходима програмата

 

Въпреки осъществените през последните години подобрения, България остава една от най-енергийно интензивните икономики в Еропейския съюз (90% над средното за ЕС) Около 70% от консумацията на енергия се покрива от вноса на газ и суров петрол от Русия през Украйна, което прави страната уязвима по отношение на състояния на политическа нестабилност в двете страни. Водните източници на възобновяема енергия (ВЕИ) имат дял от едва 9.3% от общото количество консумирана енергия в страната, като 40% от нея се генерира на базата на петрол. Правителството е разработило политика в сферата на ВЕИ, която има за цел до 2020 г. енергията, генерирана от ВЕИ да достигне 16% от общата консумирана енергия. Същевременно държавата стимулира по ефективно използване на енергията чрез иницииране и подкрепа на мерки за енергийна ефективност.

Какво цели да постигне програмата

В дългосрочен план програмата се очаква да допринесе за намаляване на емисиите от парникови газове и замърсяването на въздуха. Тя ще даде възможност да се изпълнят целите за повишаване на производството на енергия от ВЕИ от водни източници и биомаса, и ще подобри енергийната ефективност в обществените сгради. В допълнение, програмата има за цел да повиши знанията и информираността относно ВЕИ и мерките за енергийна ефективност сред заинтересованите страни. В резултат на изпълнение на програмата се очаква да бъде постигнато намаляване на парниковите емисии в обем до 35 000 тона. Програмата включва и втора част на предефиниран проект, стартирал през предходяни програмен период със същите участници и партньори, който има за цел да допринесе за либерализация на пазара на енергия, интегриране на ВЕИ на пазара, както и интегриране със съседни и регионални пазари, на базата на Нордически модел.  

Как ще бъдат постигнати тези цели?

 

Програмата съдържа четири компонента, насочени пряко към изпълнение на заложените цели:

∙    Пилотни проекти за микро-енергийно генериране (до 200KW) на базата на съществуващи водно-напоителни системи; 
∙    Мерки за енергийна ефективност в обществени сгради (промяна на горивни инсталации и системи) и повишаване на дела на използване на ВЕИ за генериране ан топлинна енергия (топлинни помпи, биомаса, соларна и геотермална енергия); 
∙    Производство ан горива за отопление от биомаса;
∙    Дейности, свързани с обучение и на информираност с цел повишаване на капацитета на държавните и общински администрации по отношение на прилагане на мерки за енергийна ефективност.

Програмата включва и един предефиниран проект „Осъществяване на европейски енергиен пазар“, чиято първа фаза бе реализирана в предходния програмен период.  

Как ще бъдат развити двустранните отношения? 

Партньор от страната донор по програмата е Норвежкият воден и енергиен директорат (NVE), който участва активно в цялостния процес на подготовка на програмата. Организацията ще бъде партньор и по предефинирания проект. Партньорът от страната донор и Програмният оператор имат изградено успешно сътрудничество в рамките на изпълнение на първата фаза на предефинирания проект за либерализация на енергийните пазари. Специален фонд за подкрепа и развитие на двустранните отношения на програмно ниво ще даде възможност за реализиране на съвместни инициативи и участие в посещения в страните донори и в съседни страни с цел запознаване и обмен на опит в сферата на ВЕИ и енергийната ефективност.  

Какви възможности за партньорство предлага програмата?

Поканите за набиране на проектни предложения ще насърчават създаване на партньорства между българските бенефициенти и организации от страните донори. Фондът за двустранни отношения на програмно ниво дава възможност за финансиране на пътувания на потенциални бенефициенти до страните донори с цел участие в семинари, търговски изложения и панаири и др., както и за срещи с потенциални партньори от страните донори, създаване на мрежи и др. Програмният партньор от страната донор ще оказва съдействие на програмния оператор при идентифицирането на потенциални партньори от страните донори. 

Кой може да кандидатства за финансиране по програмата?

Допустими кандидати по първия компонент на програмата са държавни и общински предприятия, опериращи в сферата на водоснабдяване и напояване. По втория компонент допустими кандидати са държавни и общински организации. Малки и средни предприятия могат да кандидатстват по третия програмен компонент. Университети, обучаващи организации и компании за енергийно обслужване за допустимите кандидати по четвъртия програмен компонент. Размера на гранта варира между отеделните компоненти между 30 000 евро (компонент 4) и 750 000 евро (компонент 1).