БГ03 "БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ"

Програмен оператор:   Министерство на околната среда и водите
Програмен партньор:  Норвежка дирекция за природно управление (DN)

Размер на гранта:

 8 000 000 Евро
Дата на одобрение:  1.10.2013
Продължителност на програмата:  30.04.2017
Интернет сайт:  http://www.moew.government.bg/

Защо е необходима програмата

България е една от страните с най-богато биоразнообразие в Европа, покриваща 3 био-географски региона – Алпийски, черноморски и континентален. Геологията и специфичните микроклиматични особености на страната са основната причина за това богато биологично разнообразие на видове, природни местообитания и екосистеми, по отношение на голяма част от които стои въпроса за тяхното опазване. Основните заплахи за биоразнообразието и функциите на екосистемите, идентифицирани в българските Национални консервационни планове (2005 – 2010), както и на нивото на ЕС, са загуба на местообитания, инвазивните чужди видове, промяната в климата, свръх-експлоатацията на природните ресурси и замърсяването. Поради липсата на координация, ефективно законодателство и контрол, националните власти се затрудняват в провеждането на борбата със загубата на биоразнообразие чрез цялостане и интегриран подход. Това поражда необходимостта в България да бъде повишено нивото на осведоменост и разбиране и да бъде извършена по-аналитична и методологична оценка на екосистемите и техните услуги, като се определят главните отрицателни фактори и се предприемат мерки за намаляване на тяхното въздействие.

 

Какво цели да постигне програмата и кои са бенефициенти?

Общата цел на програмата е да ограничи спиране на загубата на биоразнообразие в България. За постигането на тази цел програмата ще подпомага обучение и работата на доброволци за опазване на биоразнообразието, ще разшири и интегрира националната информационна система за биоразнообразието, ще създаде център за ранно предупреждение за борба с инвазивните чужди видове, ще финансира картиране и оценка на екосистемите и подпомагане на политиките, свързани с екосистемния подход.

Тези очаквани резултати от изпълнение на програмата са свързани с по-интегриран подход на събиране на данни за екосистемите, усъвършенствана и публично достъпна национална система за събиране на данни, по-добро осъзнаване на важността на екосистемния подход сред обществеността и по-добро разбиране на сложността на биоразнообразието сред местните заинтересовани групи и тези, които отговарят за разработване на съответните политики. Програмата ще допринесе и за изпълнението от страна на България на изискванията, заложени в Стратегията за биоразнообразие на ЕС 2020.

Основни целеви групи на програмата са институциите, компетентни в сферата на разработване и прилагане на политики по биоразнообразие (в т.ч. местните власти), научно-изследователски институции, неправителствени организации.

 

Как ще бъдат постигнати целите на програмата?

Програмата е фокусирана върху дейности, свързани с екосистемните услуги и биоразнообразието, вкл.:

-       Обучение на поне 240 доброволци по наблюдение на биоразнообразието, провеждане на полеви наблюдения с доброволците и въвеждане на данни в информационната система за биоразнообразие; провеждане на информациони кампании и излагане на експозиции и др.;

-       Разработване и интегриране на нови модули за инвазивните видове и екосистемните услуги в националната информационна система за наблюдение на биоразнообразието;

-       Създаване на динамична, регионална информационна мрежа за ранно предупреждаване за инвазивни чужди видове в съответствие със съществуващите добри практики;

-       Разработване на национални методологии за биофизична оценка и на екосистемни услуги;

-       Картиране и биофизична оценка на екосистемите върху 100% от териториите извън НАТУРА 2000 в съответствие със Стратегията за биоразнообразие на ЕС 2020;

-       Проучване на въздействието по отношение на специфични екосистемни услуги и/или тяхното взаимодействие с промяна на климата;

-       Изграждане на капацитет на национално ниво за прилагане на ново законодателство, както и за практическото приложение на предвидените законодателни мерки;

 

Как ще бъдат укрепени двустранните отношения

Норвежката агенция по околна среда (НАОС) участва в изпълнението на програмата като партньор от страните – донори. Това ще доведе до развитие на сътрудничеството между НАОС и компетентните български институции, вкл. МОСВ. Норвежкият институт за изследвания в областта на природата (НИНА) е партньор в рамките на два предварително дефинирани проекта. Програмата ще насърчава партньорството, които да допринесат за обмен на опит и сътрудничество между заинтересовани страни и институции, отговорни за разработването на политики на национално и местно ниво с  организации в страните донори и ще предприемат съвместни действия за опазване на биоразнообразието.

 

Кой може да кандидатства за финансиране

Организации и институции, регистрирани в България, могат да кандидатстват с проектни предложения. Целевата група включва държавни институции, местни администрации (регионално и общинско ниво), научни и изследователски институти и НПО. Предвидени са три отворени процедури за набиране на проектни предложения, като размера на безвъзмездната помощ ще бъде между 170 000 евро и 680 000 евро.

Програмата включва и два предефинирани проекта, както и малка грантова схема, насочена към общински и местни/регионални власти, частни структури и НПО.

 

Какви са възможностите за партньорство

Министерство на околната среда на България е Програмен оператор за програмата и има ключова роля за насърчаване и подпомагане на създаването на мрежи и сътрудничество между организации от България и от страните – донори. Норвежката Агенция за околна среда също има задачата да подпомага изпълнението на програмата и насърчаването на двустранното сътрудничество, като съдейства на МОСВ и като служи за контактна точка за организации от страните – донори, публични или частни, които имат интерес от участие в проекти, финансирани по програмата в България като партньори.