БГ02 "ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ И ВЪТРЕШНИ ВОДИ"

Програмен оператор:   Министерство на икономиката и енергетиката
Програмен партньор:  Норвежка агенция за климата и замърсяването

Размер на гранта:

 8 000 000 Евро
Дата на одобрение:  13.11.2012
Продължителност на програмата:  30.04.2017
Интернет сайт:  http://www.moew.government.bg/?&lang=bg

Защо е необходима програмата

Какво цели да постигне програмата


Как ще бъдат постигнати тези цели?

Какви възможности за партньорство предлага програмата?


Кой може да кандидатства за финансиране по програмата?

брошура