ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.

 

На 17.06.2011 г. бяха подписани Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и Меморандумът за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия. Общата цел на двата финансови инструмента е намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и укрепване на двустранните отношения между страните донори и България.
Тук може да намерите Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и Регламента относно изпълнението на ФМ на ЕИП.
Тук може да намерите Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия, както и Регламента относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм.
В рамките на двете програми, страната ни получава достъп до общо 126.6 млн. евро (78,6 млн. евро по Финансовия механизъм на ЕИП и 48 млн. евро по Норвежкия финансов механизъм) за финансиране на проекти в приоритетни за страната ни сектори: опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници, възстановяване на културното и природно наследство, инициативи за обществено здраве, деца и младежи в риск, иновации за зелена индустрия, правосъдие и вътрешни работи. В допълнение - почти 12 млн. евро ще бъдат отделени за подкрепа на НПО и 1.5 млн. евро за предоставяне на стипендии.
За изпълнението на двете програми в периода 2009-2014 г. страните-донори въвеждат програмен подход, с цел по-лесно проследяване на постигнатите резултати и съответствие с националните приоритети, засилено партньорство със страните-донори при изпълнение на програмите и по-децентрализирана система за управление на ниво програмни оператори. Подробна информация за националната рамка за управление на програмите и програмните оператори за всяка област на финансиране е посочена в анекси А и В на Меморандумите за разбирателство.
В съответствие с разпоредбите на Регламентите относно изпълнението на ФМ на ЕИП и на Норвежкия финансов механизъм, в срок до 8 месеца след подписване на меморандумите за разбирателство, програмните оператори следва да разработят програмни документи, които се изпращат за одобрение от Офиса на ФМ. Процедурата предвижда и скрининг от Европейската комисия.
След одобряване на програмните документи ще може да стартира и фактическото изпълнение на програмите, като се предвижда процедурите за набиране на проектни предложения да бъдат обявени през 2012 г.