Инспекциите по труда на България и Норвегия успешно приключиха съвместните си дейности по проект „България и Норвегия: Партньорство за достоен труд“

В периода 12–16 февруари 2018 г. бе организирано посещение на екип от Норвежката инспекция по труда в България. Посещението бе във връзка сизпълнението на Дейност 1.4 по подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG 01-UF-03/07.07.17. между ИА “Главна инспекция по труда” и Централното координационно звено към Министерски съвет за изпълнението на проект „България и Норвегия: Партньорство за достоен труд“. Проектът е финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

        Тази дейност бе заключителна за изпълнението на проекта. Инспекторите по труда на двете институции, участвали в обменните визити за съвместни проверки на територията на двете страни представиха презентации за придобития опит. Бяха откроени приликите в инспекционната дейност и административнонаказателната отговорност, трудовото законодателство, изискването за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, борбата със социалния дъмпинг. Всички участници  се обединаха около твърдението, че са успели да си бъдат взаимно полезни и по въпроси, свързани с трудовите права на работниците, заминаващи за Норвегия или за тези, които вече работят в Кралството.

        Друг извод от срещите е, че проблемите, пред които се изправят инспекторите по труда в двете държави, са сходни и че противодействието на сивата икономика е сред основните им приоритети като контролни органи.  Проектът бе добра възможност за обмен на информация как двете институции планират инспекционната си дейност, какви са правомощията на инспекторите по труда, как извършват проверките си и как успяват да преодоляват предизвикателствата в ежедневната си дейност.

        В изпълнение на проектните дейности ИА ГИТ разработва видеоклип, който включва информация за условията на труд в Норвегия, с акцент върху равното третиране на работниците и зачитане на техните трудови права; информация и данни за контакт с институции, защитаващи правата на работниците.

Обсъдена бе и възможността съвместната дейност да продължи и в бъдеще със стартирането на нов проект, който ще надгради постигнатото от настоящия проект.