Контакти

 

Национално координационно звено

Министерски съвет на Република България

Дирекция „Централно координационно звено”

директор Иван Иванов

Тел.: +359 2 940 20 59

e-mail: i.ivanov@government.bg

 

old.eeagrants.bg

Министерство на културата
› Културно наследство и съвременни изкуства
Атанас Манолов
Тел.: +359 2 940 08 86
e-mail: a.manolov@mc.government.bg

http://culture-eea-bg.org/

Посолство на Кралство Норвегия

 

Лора Лалова, програмен мениджър

Lora.Mitkova.Lalova@mfa.no

 

http://www.norvegia.ro/

 

 

Министерство на вътрешните работи
› Домашно насилие и насилие по полов признак
› Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с транграничната и организираната престъпност
Мая Петкова
Тел.: +359 2 982 36 14
e-mail: mpetkova.14@mvr.bg

http://www.dmp.mvr.bg/Norw_fin_mechanism/default.htm

Министерство на образованието и науката

› Деца и младежи в риск
Цветана Герджикова
Тел.: + 359 2 4676 208
e-mail: tz.guerdjikova@mon.bg

http://bg06old.eeagrants.bg/

› Фонд за стипендии
Мими Данева
Тел.: + 359 2 424 11 07
e-mail: m.daneva@mon.bg

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257

Министерство на правосъдието

› Изграждане на капацитет и сътрудничество в съдебната
власт

› Корективни услуги

Ивелина Николова
Тел.: +359 2 923 74 96
e-mail: Ivelina.Nikolova@justice.government.bg

https://mjs.bg/132/

Министерство на здравеопазването

›Инициативи за обществено здраве
Марияна Василева
Тел.: +359 2 
e-mail: mvassileva@mh.government.bg

http://www.bg07old.eeagrants.bg/bg/новини/

Министерски съвет на Република България
Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“
› Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество
Ирена Първанова
Тел.: +359 2 940 36 51
e-mail: i.parvanova@government.bg

http://bg11norwaygrants.gov.bg/

Министерство на околната среда и водите
› Интегрирано управление на морските и вътрешни води
› Биологично разнообразие и екосистеми
Силвия Рангелова
Тел.: +359 2 940 62 44
e-mail: rangelova@moew.government.bg

http://www.moew.government.bg/?show=123

Иновация Норвегия
› Иновации за зелена индустрия
› Фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог
Венцеслава Янчовска
Тел.: +359 2 466 69 66; +359 2 466 69 69
e-mail: Venceslava.Yanchovska@innovationnorway.no

www.norwaygrants-greeninnovation.no

Министерство на енергетиката

› Енергийна ефективност и възобновяема енергия
Александрина Димитрова
Тел.: +359 2 926 31 43
e-mail: a.dimitrova@me.government.bg

 http://energygrantsbg.org/bg/#

 

Институт „Отворено общество“

› Фонд за неправителствени организации
Елица Маркова
Тел.: +359 2 930 66 12
e-mail: emarkova@osi.bg
www.ngogrants.bg